Yakshanba, Yanvar 20, 2019
Эртапишар нав, ўсув даври 60-65 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Мева юзаси бир оз тилим, ранги сариқ, вазни 0,8-2,0 кг, пўсти юм-шоқ. Эти сарғиш, ўрта қалин, ғоваксимон, шира-ли, майин, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 6,1-7,8%. Ҳосилдорлиги 14-25 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Ўртапишар нав, ўсув даври 85-90 кун. Меваси чўзинчоқ тухумсимон, вазни 2,0-4,1 кг, юзаси сил-лиқ, оч яшил рангли, тўқ яшил доғлари бор, тўри тўлиқ, пўсти қаттиқ. Эти оқ. Таркибида қанд мод-даси миқдори 11-13%. Ҳосилдорлиги 22-30 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Ўрта-эртапишар дурагай, ўсув даври 75-86 кун. Палаги ўрта. Барги юраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси эллипссимон, вазни 2,0-5,0 кг, юзаси бир оз тилим-тилим, ёрқин сариқ рангли, тўри қисман, фақат мева асосида бор, пўсти ўрта қалин. Эти пу-шти, ўрта қалин, эрувчан, майин, ширали, жуда ширин, асал таъмли. Таркибидаги қанд моддаси миқдори11,2%. Ҳосилдорлиги...

ТЎЁНА

Кечпишар нав, ўсув даври 105-115 кун. Меваси йирик, тухумсимон, ўртача хажмда, вазни 4-6 кг, юзаси текис, узаётганда қўнғир кулранг, етил-тирилгач сарғиш- қўнғир ранг, тўри дағал, тўлиқ. Таркибида қанд миқдори- 9-10%. Ҳосилдорлиги 35-40 т/га. Меваси уч ойгача сақланади, ташишга чидамли. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Эртапишар нав, ўсув даври- 50-60 кун. Палаги кичик, деярли калта. Барги юраксимон, қиррали, яшил рангли. Меваси япалоқ юлдузсимон, кўп бўлакчалар тарелкасифат бирлашган, майда, яшил рангли, биологик етилганда- сариқ, вазни 25-30 г. Ҳосилдорлиги 6-7 т/га. Озиқ-овқат, консерва ва чорвачиликда фойдаланиш учун яроқли.

ОЛМОС

Эртапишар нав, ўсув даври 90-96 кун. Палаги ва баргланиши ўртача. Барги оддий, яшил. Меваси юмалоқсимон, юзаси силлиқ, тули оч яшил, юзаси бўйлаб ўткир учли тўлқинсимон тўқ яшил тасмалари бор, вазни 3,5-4,0 кг. Эти қизил, сершира, майин, дегустацион баҳоси 4,6 балл. Таркибида қуруқ модда миқдори 7,9%, қанд моддаси миқдори 6,8%....
Ўртапишар нав, ўсув даври 75-80 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон. Меваси япалоқсимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, вазни 2,5-3,0 кг, юзаси бир оз нотекис, ёрқин яшил-сариқ рангли, тўри тўла, юзасини тўла қоплаган, пўсти ўрта қаттиқ. Эти ёрқин яшил, қалин, юм-шоқ, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдо-ри 7,4-9,6%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга...
Ўртапишар нав, ўсув даври 70-78 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта хажмли. Меваси кенг эл-липссимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, ваз-ни- 3,0-4,0 кг, юзаси бир оз ажинли, қизғиш сариқ рангли, тўри қисман қопланган, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, ширали, эрувчан, ширин, хушбўй. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори- 7,4-9,3%. Ҳосил-дорлиги 18-25 т/га....
Кечпишар нав, ўсув даври 100-130 кун. Палаги узун. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон, вазни 4,0-6,0 кг, юзаси силлиқ, қорамтир-зайтунранг, тўри тўла ёки қисман қо-планган, йирик катакли, дағал, пўсти қаттиқ. Эти яшил-оқ, қалин, ўрта толали, ширали. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,3-11,7%. Ҳосилдорлиги 22-36 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчан-лиги яхши.
Эртапишар нав, ўсув даври 70-75 кун. Палаги ўртача, ён шох ва барглар сони ўртача. Барги ко-нуссимон, яшил рангли, бироз майин, тукли, оч яшил тусли. Меваси думалоқсимон, юзаси силлиқ, пўсти оч яшил ранг, юзасида четлари жимжима, ингичка, тўқ яшил рангли тасмалари мавжуд, вазни 2-3 кг. Эти қизил, серсув. Таркибида қанд...
- Advertisement -

MOST POPULAR