Yakshanba, Yanvar 20, 2019
Кечпишар нав, ўсув даври 117-130 кун. Палаги жуда катта, асосий поя узунлиги 5-7 м ва ундан кўп. Гули йирик, тўқ сариқ рангли. Меваси ясси юмалоқсимон, сегментлашган, кулранг яшил, мева банди узунлиги 6-7 см, мева томони йўғонлашган, жуда қаттиқ, вазни 3,3-4,4 кг Эти сариқ, тиғиз, ши-рин, дегустацион баҳоси 5,0 балл....

ДИЛХУШ

Нав ўртапишар, 95-98 кун. Палаги ўртача узунликда. Меваси урчуқсимон, вазни 3,2-4,5 кг. Эти оқ ўртача тиғизликда, майин, сершира, серсув, 5-10 кун сақланганда ҳам қарсиллаш ҳусусиятини йўқотмайди. Таркибида қанд моддаси миқдори 14,5-16,5 % бор. Ҳосилдорлиги 28-32 т/га. Ун шудринг касаллигига 100% чидамли.
Ўртапишар нав, ўсув даври 80-88 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, қирқилмаган. Меваси чўзин-чоқ, вазни 4,0-7,0 кг, юзаси силлиқ, мевабанд қисми яшил ва юқори қисми салкам оқ тусли, пўсти ўрта қаттиқ. Эти оқ, қалин, кам толали, кам карсиллайдиган, ширали, кам ҳидли. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 8,2-9,4%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга...
Кечпишар нав, ўсув даври 100-110 кун. Палаги ўрта. Барги юмалоқ-буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси овалсимон, вазни 2,5-3,5 кг, юзаси силлиқ, бир оз тилим-тилим, жигарранг, тўри тўла, пўсти ўрта қаттиқ. Эти яшил-оқ, қалин, ўрта толали. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори 9,0-12,0%. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги яхши.
Эрта - ўртапишар нав, 75-80 кун. Ўртача вазни 3-4 кг, шакли чўзинчоқ Пўсти юпқа, қаттиқ. Эти оқ рангли карсиллийдиган, серсув, ширин. Қанд миқдори 14,0-16%. Ҳосилдорлиги гектарига 28-30 тонна. Узоқ масофага ташишга чидамлилиги ўртача.
Ўртапишар нав, ўсув даври 70-78 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта хажмли. Меваси кенг эл-липссимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, ваз-ни- 3,0-4,0 кг, юзаси бир оз ажинли, қизғиш сариқ рангли, тўри қисман қопланган, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, ширали, эрувчан, ширин, хушбўй. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори- 7,4-9,3%. Ҳосил-дорлиги 18-25 т/га....
Ўртапишар нав, ўсув даври 85-90 кун. Меваси чўзинчоқ тухумсимон, вазни 2,0-4,1 кг, юзаси сил-лиқ, оч яшил рангли, тўқ яшил доғлари бор, тўри тўлиқ, пўсти қаттиқ. Эти оқ. Таркибида қанд мод-даси миқдори 11-13%. Ҳосилдорлиги 22-30 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Эрта-ўртапишар нав, ўсув даври 75-80 кун. Палаги бақувват, сершох. Барги қалин, тўқ яшил рангли, қирқимли. Меваси шарсимон, ўртача, вазни 0,8-1,2 кг, юзаси текис, сариқ рангли, тўлиқ майин тўр билан қопланган. Эти оч яшил, тиғиз, майин, ёқим-ли хиди бор. Қанд миқдори 14,4%. Ҳосилдорлиги- 19-22 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Ўртапишар нав, ўсув даври- 114-116 кун. Палаги ўртача, асосий поя узунлиги 3-4 м, ён шох ва барглар сони кўп. Меваси узунчоқ, мева банд томонига озроқ, мева томонига кўпроқ кенгайган, баъзан бироз ёйсимон, мевабанд томони мева те-пасига нисбатан ингичка, вазни 3,1-3,8 кг, пўсти қизғиш сариқ, қаттиқ. Юзасида қизғиш рангли майда...
Ўрта кечпишар, ўсув даври 100-105 кун. Палаги кучли ўсувчан. Барги юраксимон, чети қиррали, яшил рангли. Меваси тухумсимон, вазни 5-6 кг, юзаси силлиқ, мева банди томони бироз сегментлашган ва тўр билан қопланган, сарғиш-яшил рангли, пўсти ўрта қалин. Эти оқ, қалин 7- 8 см, ярим карсиллама, сақлов даврида эти юмшоқ, серсув,...
- Advertisement -

MOST POPULAR