Dushanba, Aprel 22, 2019
Ўртапишар нав, ўсув даври- 114-116 кун. Палаги ўртача, асосий поя узунлиги 3-4 м, ён шох ва барглар сони кўп. Меваси узунчоқ, мева банд томонига озроқ, мева томонига кўпроқ кенгайган, баъзан бироз ёйсимон, мевабанд томони мева те-пасига нисбатан ингичка, вазни 3,1-3,8 кг, пўсти қизғиш сариқ, қаттиқ. Юзасида қизғиш рангли майда...

ГУРЛАН

Кечпишар нав, ўсув даври 108-120 кун. Меваси йирик, юзаси текис, сариқ рангли, қора рангли йўллари бор, тўри дағал, тўлиқ, вазни 3,1 кг, де-густацион баҳоси 5,0 балл. Таркибидаги қанд мод-даси миқдори 8-9%. Ҳосилдорлиги 45- 50 т/га. Ме-васи уч-тўрт ойгача сақланади, ташишга чидамли. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Кечпишар нав, ўсув даври 112-120 кун. Палаги кучли ўсувчан. Меваси узун цилиндирсимон, йи-рик, вазни 5-10 кг, юзаси ғадир- будир, қорамтир-кўкиш, гулсиз. Эти қалин 7-8 см. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 14-15%. Ҳосилдорлиги гектари-га 50-55 т/га. Сақланиши жуда яхши, транспортда ташишга чидамли. Ун шудринг касаллигига чидамли.

ТЎЁНА

Кечпишар нав, ўсув даври 105-115 кун. Меваси йирик, тухумсимон, ўртача хажмда, вазни 4-6 кг, юзаси текис, узаётганда қўнғир кулранг, етил-тирилгач сарғиш- қўнғир ранг, тўри дағал, тўлиқ. Таркибида қанд миқдори- 9-10%. Ҳосилдорлиги 35-40 т/га. Меваси уч ойгача сақланади, ташишга чидамли. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Кечпишар нав, ўсув даври 100-110 кун. Палаги ўрта. Барги юмалоқ-буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси овалсимон, вазни 2,5-3,5 кг, юзаси силлиқ, бир оз тилим-тилим, жигарранг, тўри тўла, пўсти ўрта қаттиқ. Эти яшил-оқ, қалин, ўрта толали. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори 9,0-12,0%. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги яхши.

РОҲАТ

Тезпишар нав, ўсув даври 70-76 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, қирқилмаган. Меваси цилиндрсимон, вазни 2-3 кг, юзаси бир оз ноте-кис, ёрқин сариқ рангли, тўрсиз, пўсти юмшоқ. Эти пушти оқ, қалин, эрувчан, майин, жуда ширин. Ҳосилдорлиги 13-15 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Эртапишар дурагай, ўсув даври 72 кун. Палаги ўр-тача, ён шох ва барглар сони ўртача. Барги конус-симон, яшил рангли, бироз майин, тукли, оч яшил тусда. Меваси думалоқсимон, юзаси силлиқ, вазни 4-5 кг, пўсти юпқа, оч яшил ранли, юзасида четла-ри жимжима, ингичка, тўқ яшил ранглиги тасмала-ри мавжуд. Эти ширин, қизил, кам...
Ўрта кечпишар, ўсув даври 100-105 кун. Палаги кучли ўсувчан. Барги юраксимон, чети қиррали, яшил рангли. Меваси тухумсимон, вазни 5-6 кг, юзаси силлиқ, мева банди томони бироз сегментлашган ва тўр билан қопланган, сарғиш-яшил рангли, пўсти ўрта қалин. Эти оқ, қалин 7- 8 см, ярим карсиллама, сақлов даврида эти юмшоқ, серсув,...
Эрта-ўртапишар нав, ўсув даври 75-80 кун. Палаги бақувват, сершох. Барги қалин, тўқ яшил рангли, қирқимли. Меваси шарсимон, ўртача, вазни 0,8-1,2 кг, юзаси текис, сариқ рангли, тўлиқ майин тўр билан қопланган. Эти оч яшил, тиғиз, майин, ёқим-ли хиди бор. Қанд миқдори 14,4%. Ҳосилдорлиги- 19-22 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.

ГУРБЕК

Ўртапишар нав, ўсув даври 95-105 кун. Палаги узун. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси думалоқсимон, қирра учли, кам ҳолларда овалси-мон, ўрта ҳажмли, вазни 5,9-9,0 кг, юзаси силлиқ, қўнғир-яшил ёки сариқ рангли, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, ўрта толали, ширали, жуда ширин. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори 8,8-10,4%. Ҳосилдорлиги 28-35 т/га. Ташишга...
- Advertisement -

MOST POPULAR