Dushanba, Aprel 22, 2019
Эртапишар нав, ўсув даври 60-65 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Мева юзаси бир оз тилим, ранги сариқ, вазни 0,8-2,0 кг, пўсти юм-шоқ. Эти сарғиш, ўрта қалин, ғоваксимон, шира-ли, майин, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 6,1-7,8%. Ҳосилдорлиги 14-25 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Ўртапишар нав, ўсув даври 85-90 кун. Меваси чўзинчоқ тухумсимон, вазни 2,0-4,1 кг, юзаси сил-лиқ, оч яшил рангли, тўқ яшил доғлари бор, тўри тўлиқ, пўсти қаттиқ. Эти оқ. Таркибида қанд мод-даси миқдори 11-13%. Ҳосилдорлиги 22-30 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Ўрта-эртапишар дурагай, ўсув даври 75-86 кун. Палаги ўрта. Барги юраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси эллипссимон, вазни 2,0-5,0 кг, юзаси бир оз тилим-тилим, ёрқин сариқ рангли, тўри қисман, фақат мева асосида бор, пўсти ўрта қалин. Эти пу-шти, ўрта қалин, эрувчан, майин, ширали, жуда ширин, асал таъмли. Таркибидаги қанд моддаси миқдори11,2%. Ҳосилдорлиги...

ТЎЁНА

Кечпишар нав, ўсув даври 105-115 кун. Меваси йирик, тухумсимон, ўртача хажмда, вазни 4-6 кг, юзаси текис, узаётганда қўнғир кулранг, етил-тирилгач сарғиш- қўнғир ранг, тўри дағал, тўлиқ. Таркибида қанд миқдори- 9-10%. Ҳосилдорлиги 35-40 т/га. Меваси уч ойгача сақланади, ташишга чидамли. Ун шудринг касаллигига чидамли.
Ўртапишар нав, ўсув даври 70-78 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта хажмли. Меваси кенг эл-липссимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, ваз-ни- 3,0-4,0 кг, юзаси бир оз ажинли, қизғиш сариқ рангли, тўри қисман қопланган, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, ширали, эрувчан, ширин, хушбўй. Тар-кибидаги қанд моддаси миқдори- 7,4-9,3%. Ҳосил-дорлиги 18-25 т/га....
Ўртапишар нав, ўсув даври 75-80 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон. Меваси япалоқсимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, вазни 2,5-3,0 кг, юзаси бир оз нотекис, ёрқин яшил-сариқ рангли, тўри тўла, юзасини тўла қоплаган, пўсти ўрта қаттиқ. Эти ёрқин яшил, қалин, юм-шоқ, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдо-ри 7,4-9,6%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга...
Кечпишар нав, ўсув даври 100-130 кун. Палаги узун. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон, вазни 4,0-6,0 кг, юзаси силлиқ, қорамтир-зайтунранг, тўри тўла ёки қисман қо-планган, йирик катакли, дағал, пўсти қаттиқ. Эти яшил-оқ, қалин, ўрта толали, ширали. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,3-11,7%. Ҳосилдорлиги 22-36 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчан-лиги яхши.
Эртапишар нав, ўсув даври 58-62 кун. Меваси ясси япалоқсимон, кулранг яшил, юзаси бироз пигментлашган, майда сийрак тўр билан қопланган, тўри мевабанд томонида қуюқроқ, пўсти юмшоқ, вазни 0,8-1,3 кг. Эти оқ, қалинлиги 3,5-4,0 см, майин, ширали, хушбўй, дигустацион баҳоси- 3,8 балл. Ҳосилдорлиги 15-19 т/га.
Ўртапишар нав, ўсув даври 85-93 кун. Палаги ўрта-ча. Барги буйраксимон, йирик хажмли.Меваси чўзиқ тухумсимон, вазни- 4,0-6,0 кг, юзаси силлиқ, ёрқин-сариқ тусли, тўри тўла, пўсти қаттиқ. Эти оқ, ўрта қалин, ўрта толали, карсиллайдиган, ширали, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,3-9,4%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ўрта.
Ўртапишар нав, ўсув даври 80-88 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, қирқилмаган. Меваси чўзин-чоқ, вазни 4,0-7,0 кг, юзаси силлиқ, мевабанд қисми яшил ва юқори қисми салкам оқ тусли, пўсти ўрта қаттиқ. Эти оқ, қалин, кам толали, кам карсиллайдиган, ширали, кам ҳидли. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 8,2-9,4%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга...
- Advertisement -

MOST POPULAR

СЕВАРА

ФЕРМЕР

ГУЛНОЗ