Кечпишар нав, ўсув даври 120-125 кун. Меваси тухумсимон, ўртача, вазни 4,4 кг, юзаси силлиқ, тўқ жигарранг, тўр билан қопланган, пўсти қаттиқ, ўрта қалин. Эти оч-яшил, қалин, янги узилганда сағал қарсиллайди, сақлангандан сўнг эрувчан, жуда ширин. Таркибидаги қуруқ модда миқдори 15,4%. Ҳосилдорлиги 35-40 т/га. Сақланиш мудда-ти 120 кунгача. Ун шудринг...
Кечпишар нав, ўсув даври 100-130 кун. Палаги узун. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон, вазни 4,0-6,0 кг, юзаси силлиқ, қорамтир-зайтунранг, тўри тўла ёки қисман қо-планган, йирик катакли, дағал, пўсти қаттиқ. Эти яшил-оқ, қалин, ўрта толали, ширали. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 7,3-11,7%. Ҳосилдорлиги 22-36 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчан-лиги яхши.

РОҲАТ

Тезпишар нав, ўсув даври 70-76 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, қирқилмаган. Меваси цилиндрсимон, вазни 2-3 кг, юзаси бир оз ноте-кис, ёрқин сариқ рангли, тўрсиз, пўсти юмшоқ. Эти пушти оқ, қалин, эрувчан, майин, жуда ширин. Ҳосилдорлиги 13-15 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Ўртапишар нав, ўсув даври 88-100 кун. Меваси тухумсимон, юзаси текис, ёппасига майда тўр билан қопланган, тўқ яшил узуқ-узуқ доғлари тасма шаклини беради, вазни 2,6-3,0 кг, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалинлиги 3,5-4.0 см, жуда ширали, эрувчан, хуштаъм, хушбўй, дигустацион баҳоси 3,8 балл. Ҳосилдорлиги 21-23 т/га. Фузариоз сўлиш касалигига чидамли, ёзги...
Кечпишар нав, ўсув даври 120-130 кун. Палаги узун. Барги юраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон ёки чўзиқ тухумсимон, вазни 3,5-6,0 кг, юзаси бир оз ажинли, мева банди тўқ яшил ранг, юқори қисми- сариқ-жигарранг, тўри тўла, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, пўчоғи атрофи- яшил, кам карсиллайдиган, ширин, кам ҳидли. Таркиби-даги қанд...
Эртапишар нав, ўсув даври 70-75 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, йирик ҳажмли. Меваси дума-лоқсимон ёки япалоқсимон, вазни 3,0-3,5 кг, юзаси бир оз тилим-тилим, оқиш-яшил рангли, тўри кам, пўсти қаттиқ. Эти оқ, қалин, тиғиз, тотли. Таркиби-даги қанд моддаси миқдори 6,2-8,6%. Ҳосил-дорлиги 20-25 т/га. Ташишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Ўртапишар нав, ўсув даври 75-80 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон. Меваси япалоқсимон ёки думалоқсимон, ўрта ҳажмли, вазни 2,5-3,0 кг, юзаси бир оз нотекис, ёрқин яшил-сариқ рангли, тўри тўла, юзасини тўла қоплаган, пўсти ўрта қаттиқ. Эти ёрқин яшил, қалин, юм-шоқ, ширин. Таркибидаги қанд моддаси миқдо-ри 7,4-9,6%. Ҳосилдорлиги 25-35 т/га. Ташишга...
Эртапишар нав, ўсув даври- 72-88 кун. Палаги ўрта. Барги буйраксимон, ўрта ҳажмли. Меваси тухумсимон, вазни 2,0-3,5 кг, юзаси силлиқ, ёрқин яшил тусли, тўри тўла, юзасини ёппасига қоплаган, пўсти ўрта қаттиқ. Эти ёрқин яшил, қалин, карсил-лайдиган, тиғиз, ширин.Таркибидаги қанд моддаси миқдори 9,9-10,5%. Ҳосилдорлиги 25-30 т/га. Та-шишга чидамлилиги ва сақланувчанлиги ёмон.
Ўртапишар нав, ўсув даври 95-100 кун. Палаги ўр-тача. Барги буйраксимон, ўрта хажмли. Меваси чўзиқ тухумсимон, вазни 8,0-17,0 кг, юзаси сил-лиқ, кир-сариқ ёки жигарранг-зайтунранг тусли, тўри тўла, пўсти юмшоқ. Эти оқ, пўсти атрофи яшил тусли, қалин дағал толали, кам кар-силлайдиган, ширали, ширин, нок ҳидли. Тарки-бидаги қанд моддаси миқдори 10,0%. Ҳосилдорли-ги...
Ўртапишар нав, ўсув даври 83-87 кун. Меваси чўзинчоқ-тухумсимон, вазни 2,0-2,5 кг, юзаси сил-лиқ, тўри тўлиқ, майда катакли, қовунга кулранг тус беради, пўсти оқиш-лимон ранг, қўшалоқ жимжима йўли бор. Эти қизил, карсиллайди, серсув, ширин. Таркибида қанд миқдори 10,6-11,8%. Ҳосилдорли-ги 25-30 т/га. Ун шудринг касаллигига чидамли.
- Advertisement -

MOST POPULAR

ВОСТОК 36

ОРЗУ

СЕРСУВ 14